Интензивно садење на цветен расад

 

 

Деновиве цветните леи во Скопје се закитуваат со летен цветен расад од повеќе видови. До сега екипите на терен веќе го заменија расадот на фигурите „Коцки“, на кружниот тек кај споменикот во Ѓорче Петров, на бул.Боца Иванова – Бутел, бул.Трета Македонска бригада, пред Влада на РМ, бул.Илинден и на Кеј кај мостот Гоце Делчев.

Денес ќе се сади на бул.Климент Охридски, во Градски парк, на бул.Теодосиј Гологанов, на бул.Јане Сандански, бул.Александар Македонски, Кеј 13 Ноември, ул.11 Октомври и парк Жена Борец.

Цветните леи и булеварите се закитуваат со следните видови цвеќе: Tagetes, Salvia, Zinnia, Pelargonium, Vinka, Coleus, Begonia, Dalia, Lavanda и Dahlia.

 

* * *

 

Mbjellja intensive e rasatit verorë   

 Këto ditë, ngastrat e luleve në Shkup po stolisen me rasatin e luleve verore, të llojeve të ndryshme. Deri më tani, ekipet në terren e zëvendësuan rasatin në figurat e luleve “Kubet”, në rrethrrotullimin afër përmendores në Gjorçe Petrov, në bul. “Boca Ivanova” – Butel, bul. “Brigada e Tretë Maqedonase”, para Qeverisë së RM-së, bul. “Ilinden” dhe në kejin e lumit afër urës “Goce Dellçev”. Sot do të realizohen mbjellje në bul. “Klimenti i Ohrit”, në Parkun e qytetit, në bul. “Teodosij Golloganov”, në bul. “Jane Sandanski”, bul. “Aleksandri i Maqedonisë”, Keji “13 Nëntori”, rr. “11-të Tetori” dhe në parkun “Gruaja luftëtare”.Ngastrat e luleve dhe bulevardet po stolisen me llojet vijuese të luleve: “Tagetes”, “Salvia”, “Zinnia”, “Pelargonium”, “Vinka”, “Coleus”, “Begonia”, “Dalia”, “Lavanda” dhe “Dahlia”.

 

   

18.05.2018

 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet