Пролетно во парк „Македонија“

 

Во парк Македонија освен вообичаните активности на косење, интензивно полевање поради високите временски температури и стругање на плевел од трим патеките, периодов се врши и припрема за цветни леи. На кружниот тек Чакаларов веќе се насадија 4450 коренчиња gazania (lat.). Жардиниерите пред Клубот на пратеници се насадени со 4000 коренчиња impatiens (lat.), додека двете хортикултурни катчиња се уредени со pelargonium (lat.) во црвена и бела боја, и celosia (lat.) во жолта и црвена боја. Пред Министерството за економија се насадени 2000 коренчиња osteospermum во форма на потковица, а помеѓу вториот и третиот дел на паркот насадени се околу 3000 aster (lat.). Цветната фигура Паун се закити со нови 2000 коренчиња vinca (lat.), а дрвцата покрај пешачките патеки од видот albizia и rosa pendula се во полн цут.

 


Në parkun “Maqedonia” përskaj aktiviteteve të zakonshme lidhur me kositjen, ujitjen intensive për shkak të temperaturave të larta dhe gdhendjen e baronjave nga trim (fitnes) korsitë, gjatë kësaj periudhe realizohet edhe përgatitja e leheve për lulet. Në rrethrrotullimin “Çakallarov” tani më është realizuar mbjellja e 4450 rrënjëve të llojit “Gazania” (lat.). Në zhardineritë para Klubit të deputetëve janë mbjell 4000 rrënjë të llojit “Impatiens” (lat.), kurse dy këndet hortikulturore janë rregulluar me llojin “Pelargonium” (lat.) me ngjyrë të kuqe dhe të bardhë, dhe me llojin “Celosia” (lat.) me ngjyrë të verdhë dhe të kuqe. Para Ministrisë për ekonomi janë mbjell 2000 rrënjë të llojit “Osteos permum” (lat.) në formë të potkuas, kurse në mes pjesës së dytë dhe të tretë të parkut janë mbjell rreth 3000 lule të llojit “Aster” (lat.). Figura e luleve “Palloi” stolis me 2000 rrënjë të reja të llojit “Vinca” (lat.), kurse fidanët përskaj korsisë për këmbësorët u stolisën me llojet “Albicia” dhe “Rosa pendulace” (lat.) të lulëzuara plotësisht.

 

 

 

   

 

08.06.2018

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet