Во Чаир се поставени нови парковски елементи!

 

 

Во Чаир помеѓу ул. Втора македонска бригада и ул. Лазо Трповски, каде што пред извесен период беше извршена реконструкција на тревната површина, е поставен нов видиковец и детски реквизит. Исто така на бул. Христијан Тодоровски Карпош, освен нов видиковец поставена е и нова дрвена ограда долга 20 м, која има цел да го заштити паркот од моторни возила. Овие парковски елементи, кои не само што имаат практична намена туку и ги разубавуваат зелените површини во градот, ги изработија нашите екипи од секторот Вонградско зеленило.

 

*


Në Çair u vendosën elemente të reja të parqeve !

 

Në Çair në mes rr. “Brigada e Dytë Maqedonase” dhe rr. “Llazo Tërpovski”, ku para ca kohe u realizua rikonstruksioni i sipërfaqeve të mbuluara me barë, është vendosur vend - panorama e re dhe rekuizitat për argëtimin e fëmijëve. Gjithashtu, në bul. “Hristijan Todorfovski Karposh”, përskaj vend - panoramës së re është vendosur edhe gardhi i ri i drunjtë me një gjatësi prej 20 metra, që ka për qëllim të mbrojë parkun nga automjetet e motorizuara. Këto elemente të parqeve, të cilët përskaj qëllimit praktik shërbejnë edhe për stolisjen e sipërfaqeve të gjelbërimit në qytet, të njëjtit i punuan ekipet tona nga sektori “Gjelbërimi jashtë urban”.

  

24.07.2018

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet