Се уредува зеленило во Чаир!

 

На површина од 3.865м² нова зелена површина започна да се уредува во општина Чаир. Блоковското зеленило на аголот помеѓу улицата „Втора Македноска бригада“ и улицата „Кемал Сејфула“ етапно ќе се реконструира, а ќе се изврши и поставување на систем за полевање.

Нашите екипи продолжуваат со реализација на проектите кои се усвоени од страна на Град Скопје, а се работи за подигнување на нови зелени површини и тоа во Општина Карпош, Аеродром, Ѓорче Петров и Центар.

Активностите на терен на уредување и создавање здрава животна средина која Градот Скопје и ЈП „Паркови и зеленило“  ја реализираат за жителите на Скопје, ја поздравија со своето присуство  вицепремиерот  г-дин Бујар Османи и градоначалникот на Општина  Чаир Висар Ганиу.

 

                     * * *

 

                       Rregullohet gjelbërimi në Çair!

 

 

Në një sipërfaqe prej 3.865 m², filloi të rregullohet një hapsirë e re e gjelbërimit në komunën e Çairit. Gjelbërimi I blloqeve mes  këndit të rrugës “ Brigda e Dytë Maqedonase” dhe rrugës “Kemal Sejfulla” do të rekonstruohet ne faza, si dhe do të vendoset sistem për ujitje të gjelbërimit.

Ekipet tona po vazhdojnë me realizimin e projekteve të miratuara nga Qyteti I Shkupit, që kanë të bëjnë me ngritjen e hapsirave të reja të gjelbërimit edhe atë në komunat Karposh, Aerodrom, Gjorçe Petrov, Qendër.

Aktivitetet në terren për rregullimin dhe krijimin e ambientit të shëndoshë jetësor të cilin Qyteti i Shkupit dhe NP "Parqet dhe gjelbërime" i realizojnë për banorët e Shkupit, i përshëndetën me praninë e tyre zëvendëskryeministri z.Bujar Osmani dhe Kryetari i Komunës Visar Ganiu.

  

  

06.09.2018

 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet