Интервенции на Секторот Дрвореди

 

Вчера 24.09.2018 година екипи од Секторот Дрвореди интензивно работеа на расчистување на паднати дрвjа и гранки по силниот ветер што го зафати подрачјето на град Скопје.

Од невремето се интервенираше на кастрење, сечење и отстранување на  истите на следниве локации: Булевар 8ми Септември, ул.Никола Тесла, ул.Будимпештанска (кај Словачка амбасада),ул.Кемал Сејфула,  Општина Бутел пред СУГС Арсениј Јовков, во населба Радишани (кај последна 57-ца), ул.Трета Македонска бригада, булевар Аленсандар Македонски и на бул.М.Т.Гологанов.

Екипите со соодветна механизација до доцните вечерни часови  го средуваа теренот со цел да се ослободат тротоарите, улиците и паркинзите за непречено функционирање на луѓе и сообраќај.

Утрово во повеќето реони низ градското зеленило продолжува расчистување и собирање на гранки, лисја, хартија, отпадоци и смет од вчерашното невреме.

 

*

 

Intervenime të realizuara nga Sektori “Aletë e drunjve”

 

Gjatë ditës së djeshme, më datën 24.09.2018 , ekipet e Sektorit “Aletë e drunjve” në mënyrë intensive punuan në drejtim të pastrimit dhe mënjanimit të drunjve dhe degëve të rëna pas erës së fuqishme që kaploi territorin e qytetit të Shkupit.

Për shkak të motit të ligë u realizuan intervenimet lidhur me krasitjen, prerjen dhe mënjanimin e degëve dhe drunjve nga lokalitetet vijuese: Bulevardi “8-të Shtatori”, rr. “Nikolla Teslla, rr “Budimpeshtanska” (afër ambasadës së Sllovakisë), rr. “Kemal Sejfulla”, Komuna e Butelit para SHMQSH “Arsenij Jovkov”, në vendbanimin Radishan (te 57-ta e fundit), rr. “Brigada e Tretë Maqedonase”, bulevardi “Aleksandri i Maqedonisë” dhe në bul. “M.T.Golloganov”.

Ekipet me mekanizimin përkatës deri në orët e vona të natës e rregulluan terrenin me qëllim që të lirohen trotuaret, rrugët dhe vend parkingjet për funksionim të pa penguar të njerëzve dhe të komunikacionit.

Këtë mëngjes, në më shumë  rajone nëpër gjelbërimin e qytetit po vazhdon aksioni për pastrim dhe mbledhjen e degëve, gjetheve, letrës dhe të mbeturinave nga moti i ligë që dje kaploi qytetin.

 

   

 

  

 

25.09.2018

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet