Се уреди зелениот појас на булевар „Србија“

 

На булевар „Србија“ во завршна фаза се активностите за целосно уредување на ново зеленило на јавна површина, и тоа на потег од бензинската Окта до полициската станица во општина Аеродром. Се реконструира површина од 3.600м² странично булеварско зеленило, со поставување на систем за полевање, по што следи и зазeленување на просторот. Исто така, екипите задолжени за подигнување зеленило работат и на улца „ Лука Геров“ во населба Даме Груев и блоковското зеленило помеѓу улиците „Втора Македонска бригада“ и „Кемал Сејфула“.

Ова се дел од прорктите за уредување на нови зелени површини во координација со Град Скопје. 

 

 

*

 

U rregullua brezi i gjelbërimit në bulevardin “Serbia” !

Në bulevardin “Serbia” në fazë përfundimtare janë aktivitetet lidhur me rregullimin e tërësishëm të gjelbërimit të ri në sipërfaqen publike, edhe atë duke filluar nga pompa e benzinës “Okta” deri te stacioni i policisë në komunën Aerodrom. Bëhet fjalë për rikonstruksion të sipërfaqes prej 3.600 m2 të gjelbërimit anësorë të bulevardit, me vendosjen e sistemit për ujitje, pas kësaj do të pasojë edhe gjelbërimi përkatës i hapësirës së lartpërmendur.

Gjithashtu, ekipet e detyruara për ngritjen e gjelbërimit po punojnë edhe në rrugën “Lluka Gerov” në vendbanimin Dame Gruev dhe në suaza të gjelbërimit të bllokut në mes rrugëve “Brigada e Dytë Maqedonase” dhe “Qemal Sejfull”.

Këto janë një pjesë e projekteve lidhur me rregullimin e sipërfaqeve të reja të gjelbërimit që po realizohen në koordinim me Qytetin e Shkupit.

 

 

   

 

02.10.2018

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet