Паркот “Насмевка“ е новата зелена површина во општина Аеродром!

 

Паркот “Насмевка“ е новата уредена зелена површина во општина Аеродром.

На дел од зеленилото на булевар „Србија“ на површина од 3.600м² се изврши реконструкција на зелената површина каде се постави нов систем за полевање, како и хортикултурно уредување на просторот.

Новите цветни  форми  уредени со сезонски цветен расад  од видот хризантема и брасика како и перени, се атрактивна глетка за овој зелен појас, а се засадија листопадни и зимзелени садници.

Исто така, во координација со општина Аеродром на овој дел се поставија клупи и канти за отпадоци за сите посетители на паркот.

Изминатиов период екипи на Претпријатието работат со интезивни  активности и на останати локации низ градското зеленило, согласно проектните решенија за уредување на зеленило во соработка со Град Скопје.

 

*

 

Parku “Buzëqeshja” është sipërfaqja e re e gjelbërimit në komunën e Aerodromit!

 

Parku “Buzëqeshja” është sipërfaqja e re e gjelbërimit në komunën e Aerodromit.

Në një pjesë të gjelbërimit në bulevardin “Serbia” në një sipërfaqe prej 3.600 m2 u realizua rikonstruksioni i sipërfaqes së gjelbërimit, me këtë rast u instalua sistemi i ri i ujitjes si dhe u realizua rregullimi hortikulturorë i hapësirës.

Format e reja të luleve janë rregulluar me rasatin e luleve sezonale të llojit të krizantemave dhe brasikave (lat. brassica) dhe me perenë, të njëjtit i shtojnë një pamje joshëse këtij brezi të gjelbërimit, në të njëjtën kohë u mbollën edhe fidanë të drunjve gjetherënëse dhe gjethembajtëse.

Po ashtu, në koordinim me komunën e Aerodromit në këtë pjesë u vendosën edhe ulëse dhe shporta për mbeturina, që u dedikohen të gjithë vizitorëve të këtij parku.

Gjatë periudhës që lamë pas, ekipet e Ndërmarrjes sonë janë të përfshirë në aktivitete intensive punuese edhe nëpër lokalitetet tjera të gjelbërimit urban, në pajtim me aktvendimet për rregullim të gjelbërimit në bashkëpunim me Qytetin e Shkupit.

 

  

 

    

 

  31.10.2018 

 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet