Поддршка на основното училиште „Кирил и Методиј“ во општина Гази Баба

 

Како корпоративно одговорно претпријатие, континуирано даваме поддршка и помош на сите субјекти кои се залагаат за зачувување и унапредување на природата и животната средина. Во таа насока денес остваривме соработка со основното училиште „Кирил и Методиј“ во општина Гази Баба, каде заедно со децата во училишниот двор садевме зимзелени садници и  цвеќиња од видот виола. Како еколошки одговорно училиште со зелено знаменце ова училиште ја заслужи нашата поддршка и понатамошна соработка. Од страна на в.д  директорката Виолета Поповска ни беше доделена благодарница која во името на претпријатието ја прими техничкиот директор Игор Велјаноски.

*

Мbështetje për shkollën fillore “Kirili dhe Metodi” në komunën e Gazi Babës

Si një ndërmarrje e përgjegjshme korporatave, në vazhdimësi ofrojmë përkrahje dhe ndihmë për të gjitha subjektet që po orvaten për ruajtjen dhe avancimin e natyrës dhe të mjedisit jetësorë.

Në këtë drejtim, sot realizuan bashkëpunimin me shkollën fillore “Kirili dhe Metodi” nga komuna e Gazi Babës, me ç’rast së bashku me fëmijët në oborrin e shkollës mbollëm fidanë dhe lule të llojit “viola”.

Si një shkollë me përgjegjësi ekologjike, e cila posedon edhe flamurin e gjelbër, kjo shkollë e meritoi përkrahjen tonë dhe bashkëpunimin e mëtutjeshëm.

Nga e U.D. Drejtor i shkollës, zonja Violeta Popovska na u nda Fletë falënderimi, të cilin në emër të ndërmarrjes e pranoi drejtori teknik i ndërmarrjes, z. Igor Veljanoski.

 

  

 

 

  

 

20.12.2018 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet