Нов парк во Драчево!

 

Со нова зелена површина се уреди простор во населбата Драчево. На површина од 5.562 м2 простор кои претходно личеше на депонија, место на запуштена површина се облагороди со зеленило. За уредување на овој парк се изнесе 556м3 шут и се донесе 1.112м3 нова плодна земја каде по рамнењето се насади трева и 480 зимзелени и листопадни садници од видовите: каталпа, ацер псеудоплатанус, фраксинус, туја вудворди и евонимус. Исто така, за одржување на зеленилото се постави систем за полевање со 10 хидранти, 85 прскалки и систем за полевање капка по капка од 2.000 метри.

Уредувањето на јавните зелени површини се еден од приоритетите на претпријатието работејќи посветено, во заложбите за овозможување здрава животна средина.

 

*

 

Parku i ri në Draçevë !

Me sipërfaqe të re të gjelbërimit u rregullua lagjja e Draçevës. Në një sipërfaqe prej 5.562 m2, hapësirë kjo e cila më parë i përngjante deponisë, një vend i lënë pas dore u fisnikërua me gjelbërimin përkatës. Për rregullimin e këtij parku u mënjanuam 556 m3 të mbeturinave ndërtimore dhe u sollën 1.112 m3 të dheut të frytshëm, pas rrafshimit u mboll bari si dhe 480 fidanë gjethembajtës dhe gjetherënës të llojeve: “katalpa”, “acer”, “pseudo plantanus”, “fraksinius”, “thuja”, “vudvord” dhe “evonimus”. Gjithashtu, për mirëmbajtjen e gjelbërimit u instalua edhe sistemi për ujitje me 10 hidrantë, 85 spërkatëse dhe sistemi për ujitje “pikë më pikë” në një gjatësi prej 2.000 metra.

Rregullimi i sipërfaqeve të gjelbërimit publik, paraqet një prej prioriteteve të ndërmarrjes e cila po punon me përkushtim drejtë realizimit të misionit për një mjedis më të shëndoshë jetësorë.

 

  

 

 

 

31.12.2018 

 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet