Град Скопје и ЈП потпишаа меморандум со Управата за извршување санкции

 

Денес, директорот на ЈП Паркови и зеленило Ардијан Муча, во просториите на Град Скопје со Управата за извршување санкции, потпиша Меморaндум со кој се поставија основите на меѓусебна соработка за јакнење на казнено-поправниот систем и пробациската служба. Со ова, ЈП Паркови и зеленило заедно со Градот Скопје и другите јавни претпријатија и културни установи се вклучува во создавањето услови за примена на формите и механизмите за хуманизирање на казнувањето. Притоа, сторителите на полесни кривични дела, за кои е пропишана казна затвор до 3 години или парична казна, ќе добијат втора шанса, што ќе резултира со намалување на затворската популација.

*
Gjatë ditës së sotme, drejtori i NP “Parqe dhe gjelbërime” – Shkup, z. Ardijan Muça në hapësirat e Qytetit të Shkupit, me Drejtorinë për përmbarim të sanksioneve nënshkroi Memorandumin me të cilin u përcaktuan themelet e bashkëpunimit të ndërsjellë për fuqizimin e sistemit ndëshkues – përmirësues dhe shërbimit të probacionit.
Me këtë, NP “Parqe dhe gjelbërime” së bashku me Qytetin e Shkupit dhe ndërmarrjet tjera publike dhe institucionet kulturore u inkuadrua në procesin e krijimit të kushteve për zbatimin e formave dhe mekanizmave për humanizim të ndëshkimit.
Gjatë kësaj, shkaktarët e veprave më të lehta penale, për të cilat është përcaktuar dënimi me burgim deri më 3 vite, ose me gjobë financiare, do të fitojnë një mundësi të dytë e cila do të rezultojë me zvogëlimin e popullatës së burgjeve.

 

 

01.02.2019

 


Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet