И ние во поддршка на Интернационалниот “Winter Bike To Work Day“

 

Денес, по повод Интернационалниот  Winter Bike To Work Day како Јавно претпријатие дадовме придонес со активно учество на настанот. Целта е во ист ден што повеќе луѓе да го изберат велосипедот како превозно средство за да стигнат до работа или училиште. Така, наши вработени заедно со Директорот Ardijan Muça утрово организирано пристигнаа  на своите работни места.

Оваа иницијатива се организира секоја година на почетокот на месец Февруари, како поттик и мотив за да се стекне навиката за често користење на велосипедот како превозно средство, каде поддршка и учествуво даваат голем број на институции, организации, јавни претпријатија, образовни установи и угоститлски објекти.

Секако, ова е и придонес во јакнењето на свеста за одговорноста на секој поединец во чувањето и заштитата на животната средина.

 

*

 

Edhe ne në përkrahjen e manifestimit ndërkombëtarë “Winter Bike To Work Day”

 

Sot, me rastin e manifestimit ndërkombëtarë “Winter Bike To Work Day”, si ndërmarrje publike dhamë kontributin tonë me pjesëmarrjen aktive në këtë eveniment. Qëllimi i të njëjtit është që sa më shumë njerëz të zgjedhin biçikletën si mjet të transportit që të arrijnë në punë ose në shkollë. Kështu që, të punësuarit në ndërmarrjen tonë, së bashku me drejtorin z. Ardijan Muça, gjatë mëngjesit të ditës së sotme në mënyrë të organizuar me biçikleta arritën në vendet e tyre të punës.

Kjo iniciativë organizohet për çdo vit në fillim të muajit shkurt, si një nxitje dhe motivim që të përvetësohen shprehitë për shfrytëzim të shpeshtë të biçikletës si mjet i transportit, me ç’rast një numër i madh i institucioneve, organizatave, ndërmarrjeve publike, institucioneve arsimore dhe objekte të hotelerisë ofrojnë përkrahjen përmes pjesëmarrjes së tyre.

Gjithsesi, një gjest i tillë nënkupton edhe kontributin drejtë fuqizimit të vetëdijes për përgjegjësinë e çdo individi në drejtim të ruajtjes dhe mbrojtjes së mjedisit jetësorë.

 

  

 

  

 08.02.2019

 

 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet