Акција за чистење на Матка

 

Со собирање на смет, отпадоци, пластична и стаклена амбалажа, хартиени отпадоци и друг различен отпад започна голема акција за расчистување на зеленилото на кањонот Матка. Во организација на невладината организација 4SELECT а по повод Светскиот ден на рециклирање вчера започна проектот –Лулка- за чиста Матка.

Како поддржувачи и реализатори на овој настан, нашите екипи заедно со ЈП „Комунална хигена“ овозможија чистење на отпадоци на разлини локации на брегот на реката Треска  на овој дел од зеленилото на Матка.

Во акцијата активно учествуваше и Директорот Ardijan Muça, давајќи свој придонес во зачувувањето чиста животна средина.

 

*

 

Aksion për pastrimin e Matkës

Me mbledhje e mbeturinave, hedhjeve, ambalazhit të qelqit dhe plastikës, mbeturinave të letrës dhe mbetjeve të ndryshme, filloi aksioni i madh i pastrimit të gjelbërimit në Kanionin Matka. Në organizim të organizatës joqeveritare “4 SELECT” dhe me rastin e Ditës Botërore të riciklimit, dje filloi projekti: “Djepi – për Matkën e pastër”.
Si përkrahës dhe realizues të këtij evenimenti, ekipet tona së bashku me NP “Higjiena komunale”, realizuan aksionin e pastrimit të mbeturinave nëpër lokalitetet e ndryshme të brigjeve të lumit Treska. Aksioni do të zhvillohet në etapa, duke i përfshirë edhe pjesët tjera të gjelbërimit në Matkë.
Në aksionin e lartpërmendur, në mënyrë aktive morri pjesë edhe Drejtori Ardijan Muça, duke dhënë kontributin e tij për ruajtjen e mjedisit jetësorë.

  

 

19.03.2019 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet