Акција за чистење на зеленилото на Парк шумата „Гази Баба“

 

Денес се изврши пролетно чистење на зеленилото низ парк шумата „Гази Баба“ во која се собираа отпадоци на повеќе локации. Претпријатието, во соработка со екипите од општината, со ова придонесе во одржувањето на хигената на зеленилото низ парк шумата. Поддршка на акцијата даде градоначалникот Петре Шилегов, а активно учествуваа директорот Ардијан Муча и градоначалникот Борис Георгиевски заедно со општинската администрација, дел од граѓанскиот сектор, студенти и срдношколци.

Денес исто така, нашите екипи започнаа со поставување на елементи за нов парк за домашни миленици.

Зеленилото во парк шумата „Гази Баба“ е значајно по својот состав на распространетост и разновидност на вегетацијата, и е едно од главните природни филтри прочистувачи на аерозагаденоста на Скопје.

*

Aksioni për pastrimin e gjelbërimit në Park – pyllin “Gazi Baba

 

Sot u realizua pastrimi pranverorë i gjelbërimit në suaza të park – pyllit “Gazi Baba”, gjatë së cilit u mblodhën mbeturinat në më shumë lokalitete.

Ndërmarrja jonë në bashkëpunim me ekipet komunale, me këtë aksion kontribuoi drejtë mirëmbajtjes së higjienës në gjelbërimin e park – pyllit.

Këtë aksion e përkrahu edhe Kryetari i          Qytetit të Shkupit, z. Petre Shilegov, kurse në mënyrë aktive morën pjesë edhe drejtori Ardijan Muça dhe Kryetari i komunës së Gazi Babës, Boris Georgievski së bashku me administratën komunale, një pjesë e sektorit civil, studentët dhe shkollarët e mesëm.

Gjithashtu gjatë ditës së sotme, ekipet tona filluan me vendosjen e elementeve për parkun e ri për kafshët përkëdhelëse shtëpiake.

Gjelbërimi në park – pyllin “Gazi Baba” është i rëndësishëm për nga përbërja e tij, për nga përhapja hapësinore si dhe për nga diversiteti i vegjetacionit, njëherit ky park është njëri prej filtrave kryesorë të natyrës, për pastrimin e ndotjeve të ajrit në Shkup.

  

 

  

23.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet