Ново зеленило за штитениците од Заводот за рехабилитација на деца и млади

 

Денес директорот Ардијан Муча со стручни лица од претпријатието го уредуваа дворот на Заводот за рехабилитација на деца и млади во населбата Топанско поле.

На иницијатива на младите од Црвениот крст на општинската организација Чаир во рамките на Проектот за штитениците на Заводот за рехабилитација на деца и млади – Скопје со садници и цвеќиња го облагородивме дворот на Заводот за да им обезбедиме поубави услови за живот на штитениците. Во акцијата освен нашите екипи и претставниците на Црвениот крст несебично се вклучија и пожарникарите од Чаир.

 

*

Gjelbërim i ri për mbrojtësit nga Instituti për Rehabilitimin e Fëmijëve dhe të Rinjve

Sot, drejtori Ardijan Muça së bashku me profesionistët e ndërmarrjes sonë e rregulluan oborrin e Entit për rehabilitim të fëmijëve dhe të rinjve në vendbanimin e Fushë Topanës.

Në iniciativën e të rinjve nga Kryqi i Kuq i organizatës komunale në Çair, në suaza të Projektit për personat e përkujdesur në Entin për rehabilitimin e fëmijëve dhe të rinjve – Shkup, me fidanë dhe lule e zbukuruam oborrin e Entit, me qëllim që tu ofrojmë kushte më të mira jetësore të personave të përkujdesur. Në këtë aksion, përskaj ekipeve tona dhe përfaqësuesve të Kryqit të Kuq, vullnetarisht u kyçën edhe zjarrfikësit nga Çairi. 

 

   

 

   

 

27.03.2019

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet