Еко-акција за почиста животна средина

 

Со цел, поголема грижа за јавната хигена и животна средина, денес општина Карпош во координација со нашите екипи, спроведоа голема еко –акција.

На повеќе локации – собирни пунктови низ зеленилото и јавните површини во општината, со активности на собирање на смет и отпадоци се опфатија сите места каде има несовесно фрлени отпадоци.

Во акцијата активно учествуваа оперативниот директор на претпријатието заедно со градоначалникот на општината, институции, општствено одговорни компании, здруженија и граѓани.

Ваквите акции се дел од пристапот кон кој треба да се стремиме сите и создадеме навики во зачувувањето на животната средина.

 

*

Aksioni ekologjik për mjedisin e pastër jetësorë

 

Me qëllimin e vetëm që ti kushtojmë rëndësi dhe kujdes më të madh higjienës publike dhe mjedisit jetësorë, sot komuna e Karposhit në koordinim me ekipet tona realizoi një aksin të madh ekologjik.

Në më shumë lokalitete – punkte mbledhëse të sipërfaqeve të gjelbërimit dhe të sipërfaqeve publike të kësaj komune, me aktivitetet lidhur me mbledhjen e mbeturinave dhe hedhjeve u përfshinë të gjitha vendet ku u gjetën mbeturina të hedhura në mënyrë të papërgjegjshme.

Në këtë aksion, në mënyrë aktive morën pjesë drejtori operativ i ndërmarrjes, së bashku ke Kryetarin e Komunës, institucionet, kompanitë me përgjegjësi shoqërore, shoqatat dhe qytetarët.

Aksionet e tilla janë pjesë e qasjes drejtë së cilës duhet të synojnë të gjithë ne me qëllim që të krijojmë shprehi që do të rezultojnë me ruajtjen e mjedisit jetësorë.

 

  

 

 

  

 

13.04.2019

 

 

 

 

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet