Годишен план за јавни набавки

   

         

 

ЈП „Паркови и зеленило“ – Скопје во целост го применува Законот за јавни набавки и редовно ги објавува сите побарувања за набавка на стоки и услуги во Бирото за јавни набавки.

 /е-nabavki.gov.mk/

 *

 

NP “Parqe dhe gjelbërime” – Shkup, në tërësi e zbaton Ligjin për furnizime publike dhe me rregull i shpall të gjitha kërkesat për furnizim të mallrave dhe shërbimeve në Entin për furnizime publike.

                    /e-nabavki.gov.mk/

 

 _______________________________________________________________________________________________________________

Copyright © 2016 All rights reserved | Designed by Unet